استیکر ماه تولد

 

فروردین

Https://Telegram.me/addstickers/FarvardinES

 

 

اردیبهشت

Https://Telegram.me/addstickers/OrdibeheshtES

 

 

خرداد

Https://Telegram.me/Addstickers/KhordadES

 

 

تیر

Https://Telegram.me/addstickers/TirES

 

 

مرداد

Https://Telegram.me/addstickers/MordadES

 

 

شهریور

Https://Telegram.me/addstickers/SharivarES

 

مهر

Https://Telegram.me/addstickers/MehrrES

 

 

آبان

Https://Telegram.me/addstickers/AbaanES

 

 

آذر

Https://Telegram.me/addstickers/AzaarES

 

 

دی

Https://Telegram.me/addstickers/DeyES

 

 

بهمن

Https://Telegram.me/addstickers/BahmanES

 

 

اسفند

Https://Telegram.me/addstickers/EsfandES